List of papers of Viktor Nikolaevich Dubatolov

1. Dubatolov, V.N., Rzonsnickaja, M.A., Beljakov N.A. et al. 1952. [Materials for the studying of Tashtyp suite fauna]. In: Stratigrafiya i paleontologiya [Stratigraphy and paleontology], Moscow: Gosgeoltekhizdat Press, p. 120-189 (Trudy VSEGEI [Proceedings of All-Union Geological Institute]) (in Russian).

2. Dubatolov, V.N. 1953. [Some Middle Devonian Tabulata from Minussinsk depression]. In: Uchenye zapiski Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta [Memoirs of the Leningrad State University], No 159, p. 207-212 (in Russian).

3. Beljakov, N.A., Bulvanker, E.Z, Dubatolov, V.N., Yeltyschewa R.S., Krishtofovich A.N. et al. 1955. [A Field Atlas of fauna and flora of the Devonian sediments of the Minussinsk depression]. Moscow: Gosgeolizdat Press, p. 3-140 (in Russian).

4. Dubatolov, V.N. 1955. [A studying of the Devonian sequences in the Chebakovo-Balakhta depression]. In: Avtoreferaty nauchnykh trudov VNIGRI [Autoabstracts of scientific works of All-Union Scientific Research Geology and Prospect Institute], Leningrad: Gostoptekhizdat Press, No 14, p. ?? (in Russian).

5. Dubatolov, V.N. 1956. [Devonian Tabulata and Heliolitida from South-Western skirt of the Kuznetsk basin]. In: Avtoreferaty nauchnykh trudov VNIGRI [Autoabstracts of scientific works of All-Union Scientific Research Geology and Prospect Institute], Leningrad: Gostoptekhizdat Press, No 15, p. 3-8 (in Russian).

6. Dubatolov, V.N. 1956. Devonskie tabulyaty Kuznetskogo basseina i ikh stratigraficheskoe znachenie [Devonian Tabulata from the Kuznetsk basin and its stratigraphy significance]. Leningrad: Leningrad State University Press, p. 3-19 (in Russian).

7. Dubatolov, V.N. 1956. [Devonian Tabulata, Heliolitida and Chaetetida from South-Western and North-Western skirts of Kuzbas]. In: Avtoreferaty nauchnykh trudov VNIGRI [Autoreferates of scientific works of All-Union Scientific Research Geology and Prospect Institute], Leningrad: Gostoptekhizdat Press, No 16, p. 3-7 (in Russian).

8. Dubatolov, V.N. 1956. [Tabulata and Heliolitida from North-Eastern Prisalair'e]. In: Ezhegodnik VPO [Annual of All-Union Paleontological Society], Leningrad: Gosgeolizdat Press, vol. XV, p. 83-123 (in Russian).

9. Dubatolov, V.N. 1956. [Devonian corals from Kuznetsk and Minussinsk depressions]. In: Avtoreferaty nauchnykh trudov VNIGRI [Autoabstracts of scientific works of All-Union Scientific Research Geology and Prospect Institute, Leningrad: Gostoptekhizdat Press, No 17, p. 170-180 (in Russian).

10. Bublitschenko, N.L., Dubatolov, V.N., Maksimova, Z.A. & Spassky I.Ya. 1958. Paleontological elements of stratigraphy in the Rudnyi Altai. In: Trudy AGMNII [Proceedings of the Altai Mining-Metallurgical Science Research Institute of the Academy of Science of the KazSSR, Alma-Ata: Academy of Sciences of the Kazakh SSR Press, No 6, p. 3-19 (in Russian).

11. Dubatolov, V.N. 1959. Tabulyaty, geliolitidy i khetetidy silura i devona Kuznetskogo basseina [Tabulata, Heliolitida and Chaetetida from Silurian and Devonian of the Kuznetsk basin]. Leningrad: Gostoptekhizdat Press, p. 3-470 (Trudy VNIGRI [Proceedings of All-Union Scientific Research Geology and Prospect Institute], No 139) (in Russain).

12. Dubatolov, V.N., Lin Bao-yuy, Tchi Yun-i. 1959. Tabulyaty i geliolitidy raiona Unor (srednyaya chast' Bol'shogo Khingana [Tabulata and Heliolitida from the Unor region (middle part og the Great Hingan]. Peking: Geology Press, p. 6-83, tabl. I-XVI. (Monographs of the Institute of Geology, People's Republic of China, ser. B, vol. I, No. 1) (in Chinese and Russian).

13. Dubatolov, V.N. 1961. [About regeneration in the Paleozoic corals]. Paleontologicheskii Zhurnal [Paleontological journal], No 1, p. 75-81, tabl. X-XI (in Russian).

14. Dubatolov, V.N. & Mironov, N.V. 1961. [Paleontological Characteristics of the Devonian of Sayan-Altai Region. Tabulata, Heliolitida and Chaetetida]. In: Biostratigrafiya paleozoya Sayano-Altaiskoi gornoi oblasti [Biostratigraphy of the Paleozoic of the Sayan-Altai Mountain Region], vol. II, Novosibirsk, p. 256-266 (Trudy SNIIGGiMS [Proceedings of the Siberian Scientific Research Institute of Geology, Geophysics and Mineral Primary Rocks], No 20) (in Russian).

15. Dubatolov, V.N. & Mironov, N.V. 1961. [Description of hegemonic forms. Subclass Tabulata. Group Heliolitida]. In: Biostratigrafiya paleozoya Sayano-Altaiskoi gornoi oblasti [Biostratigraphy of the Paleozoic of the Sayan-Altai Mountain Region], vol. II, Novosibirsk, p. 256-266 (Trudy SNIIGGiMS [Proceedings of the Siberian Scientific Research Institute of Geology, Geophysics and Mineral Primary Rocks], No 20) (in Russian).

16. Dubatolov, V.N. 1962. Tabulyaty i geliolitidy siluriiskikh i devonskikh otlozhenii Rudnogo Altaya [Tabulata and Heliolitida from the Silurian and Devonian sediments of the Rudnyi Altai]. Moscow, Leningrad: Academy of Sciences of the USSR Press, p. 5-109 (in Russian).

17. Dubatolov, V.N. 1963. Pozdnesiluriiskie i devonskie tabulyaty, geliolitidy i khetetidy Kuznetskogo basseina [Late Silurian and Devonian Tabulata, Heliolitida and Chaetetida from the Kuznetsk basin]. Moscow: Academy of Sciences of the USSR Press, p. 3-284 (in Russian).

18. Dubatolov, V.N. & Chekhovich, V.D. 1964. [About the question of the border between the Silurian and Devonian in the South-Western part of the Kuznetsk basin and the Central Taimyr]. In:Siluriiskie i devonskie korally Aziatskoi chasti SSSR [The Silurian and Devonian corals from the Asian part of the USSR]. Moscow: Nauka Press, p. 3-33, tabl. I-VII.

19. Dubatolov, V.N. & Smirnova, M.A. 1964. [Early Devonian Tabulata from the Kuznetsk basin and Central Taimyr]. In: Siluriiskie i devonskie korally Aziatskoi chasti SSSR [The Silurian and Devonian corals from the Asian part of the USSR]. Moscow: Nauka Press, p. 34-49, tabl. I-VII.

20. Dubatolov, V.N. 1964. [Stratigraphical and geographical distribution of Tabulata, Heliolitida and Chaetetida in the Devonian of the USSR]. In: Stratigraficheskii i geograficheskii obzor devonskikh korallov SSSR [Stratigraphical abd geographical review of the Devonian corals in the USSR]. Moscow: Nauka Press, p. 4-66 (in Russian).

21. Dubatolov, V.N. & Spassky, N.Ya. 1964. [Some new corals from the Devonian of the USSR]. In: Stratigraficheskii i geograficheskii obzor devonskikh korallov SSSR [Stratigraphical and geographical review of the Devonian corals in the USSR]. Moscow: Nauka Press, p. 112-140, tabl. I-XI (in Russian).

22. Dubatolov, V.N., Dang Wu Chuan, Zyong Suan Chao, Kiparisova, L.D. et al. 1965. [Geological map of Vietnam. Rule 1: 500000. Paleontological verification of stratigraphy]. Hanoi: General Geological Administration of DRV Press, 4 lists (in Vietnamian and Russian).

23. Dubatolov, V.N. 1965. [Subclass Tabulata. Order Favositida]. In: Nizhnii karbon nizov'ev Leny [Early Carboniferous from the Low Lena]. Moscow: Nauka Press, p. 48-51, tabl. III-IV (in Russian).

24. Dubatolov, V.N. & Tong-dzuy Thanh. 1965. [Some new Tabulata and Tabulatomorpha Coelenterata from North Vietnam]. In: Tabulyatomorfnye korally devona i karbona SSSR [Tabulatomorpha corals of the Devonien and Carboniferous from the USSR]. Moscow: Nauka Press, p. 41-64, tabl. VI-IX (Trudy I Vsesoyuznogo simpoziuma po izucheniyu iskopaemykh korallov [Proceedings of I All-Union Symposium on Studying of Fossil Corals], No 2) (in Russian).

25. Alekseeva, R.E. & Dubatolov, V.N. 1967. [Some Middle Devonian tabulata and Brachiopoda from Pendzha Mountains, Koryakia highland]. In: Novye dannye po biostratigrafii devona i verkhnego paleozoya Sibiri [New data on Biostratigraphy of the Devonian and Upper Paleozoic of Siberia]. Moscow: Nauka Press, p. 21-31, tabl. III-V (in Russian).

26. Dubatolov, V.N., Chekhovich, V.D. & Yanet, F.E. 1967. [Tabulata of the border strata between the Silurian and Devonian of the Sayan-Altai Mountain Region and the Urals]. In: Korally pogranichnykh sloyov silura i devona Altae-Sayanskoi gornoi oblasti i Urala [Corals of the border strata between the Silurian and Devonian of the Sayan-Altai Mountain Region and the Urals]. Moscow: Nauka Press, p. 5-109, 151-164, tabl. I-XLVIII (in Russian).

27. Dubatolov, V.N., Spassky, N.I. 1967. Geographical and stratigraphical distribution of Devonian coral faunas in the USSR. Abstracts of Proceedings of the International Symposium of the Devonian system: Alberta Soc. Petroleum Geologists. Calgary, p. 3-6.

28. Dubatolov, V.N., Spassky, N.I. 1968. Geographical and stratigraphical distribution of Devonian coral faunas in the USSR. International Symposium of the Devonian system: Alberta Soc. Petroleum Geologists. Calgary, vol. 2, p. 501-510.

29. Dubatolov, V.N., Nikolaev, A.A. & Preobrazhensky, B.V. 1968. [Stratigraphy and Tabulata from Nelyudimaya suite of the Omulevka mountains (Kolyma river basin)]. In: Biostratigrafiya pogranichnykh otlozhenii silura i devona [Biostratigraphy of a border sediments between the Silurian and Devonian]. Moscow: Nauka Press, p. 168-204, tabl. XVII-XXVII (in Russian).

30. Dubatolov, V.N. 1969. Tabulyaty srednego paleozoya. Sistema, filogeniya, zoogeograficheskoe i stratigraficheskoe znacheniya [Tabulata of the Middle Paleozoic. System, phylogeny, zoogeographic and stratigraphic importance]. Abstract of Dr. Sci. thesis. Novosibirsk, 42 p. (in Russian).

31. Dubatolov, V.N. 1969. Tabulyaty i biostratigrafiya nizhnego devona Severo-Vostoka [Tabulata and biostratigraphy of Early Devonian of the North-East]. Moscow: Nauka Press, p. 5-178, tabl. I-LXVII (Trudy IGiG SO AN SSSR [Proceedings of the Institute of Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR, No 70) (in Russian).

32. Dubatolov, V.N. & Dubatolova, Yu.A. 1969. [Subclass Tabulata]. In: Polevoi atlas siluriiskoi, devonskoi i rannekamenougol'noi fauny dal'nego Vostoka [A Field Atlas of the Silurian, Devonian and Early Cretaceous fauna from the Far East]. Moscow: Nauka Press, p. 34-43, 184-189, 232-236, 254-255 (in Russian).

33. Dubatolov, V.N. 1969. [Stratigraphy and Tabulata of Early and Middle Devonian from Ranges Sarym-Sakty and Listvyaga (Southern Altai)]. In: Verkhnii paleozoi Sibiri i Dal'nego Vostoka [Late Paleozoic of Siberia and the Far East]. Moscow: Nauka, p. 5-28, tabl. I-V (Trudy IGiG SO AN SSSR [Proceedings of the Institute of Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR, No 70) (in Russian).

34. Dubatolov, V.N. & Spassky, N.Ya. 1970. [Corals of the main paleobiogeographical provinces of the Earth]. In: Zakonomernosti rasprostraneniya paleozoiskikh korallov SSSR [Consistent patterns of the Paleozoic coral distribution in the USSR]. Moscow: Nauka Press, p. 5-31 (Trudy II Vsesoyuznogo simpoziuma po izucheniyu iskopaemykh korallov SSSR [Proceedings of II All-Union Symposium on Studying of Fossil Corals from the USSR, No 3) (in Russian).

35. Dubatolov, V.N. 1971. [Some biological peculiarities of the Tabulata and Heliolitoidea corals]. In: Mezhdunarodnyi paleontologicheskii simpozium po korallam. Tezisy dokladov [International Paleontological Symposium on Corals. Abstracts]. Novosibirsk, p. 28-29 (in Russian).

36. Spassky, N.Ya., Dubatolov, V.N., Kravtsov, A.G. & Bogoyavlenskaya, O.V., 1971. [Cnidaria and paleobiogeographical zoning of the Devonian seas]. In: Mezhdunarodnyi paleontologicheskii simpozium po korallam. Tezisy dokladov [International Paleontological Symposium on Corals. Abstracts]. Novosibirsk, p. 82-83 (in Russian).

37. Dubatolov, V.N. 1971. [Taxonomical significance of the microstructure of the sceleton of Tabulata]. In: Tabulyaty i geliolitoidei paleozoya SSSR [Tabulata and Heliolitoidea of the Paleozoic of the USSR]. Moscow: Nauka Press, p. 12-33, 181-186, tabl. I-XII (Trudy II Vsesoyuznogo simpoziuma po izucheniyu iskopaemykh korallov SSSR [Proceedings of II All-Union Symposium on Studying of the Fossil Corals of the USSR], No 1).

38. Dubatolov, V.N. 1971. [Stratigraphical significance of the Devonian Tabulata from Siberia and the Far East]. Geologiya i geofizika [Geology and Geophysics], No 8, p. 104-109 (in Russian).

39. Dubatolov, V.N. & Spassky, N.Ya. 1971. Devonskie korally Dzhungaro-Balkhashskoi provintsii [Devonian Corals from the Dzhungar-Balkhash province]. Moscow: Nauka Press, p. 5-112, tabl. I-XI (Trudy IGiG SO AN SSSR [Proceedings of the Institute of Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR, No 74) (in Russian).

40. Dubatolov, V.N. 1972. Tabulyaty i biostratigrafiya srednego i verkhnego devona Sibiri [Tabulata and Biostratigraphy of the Middle and Late Divonian of Siberia]. Moscow: Nauka Press, p. 3-182, tabl. I-XXX (Trudy IGiG SO AN SSSR [Proceedings of the Institute of Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR, No 134) (in Russian).

41. Dubatolov, V.N. 1972. [Notes on the phylogeny of Trachyporida?]. In: Morfologicheskie i filogeneticheskie voprosy paleontologii [Morphological and philogenical questions of paleontology]. Moscow: Nauka, p. 106-108 (in Russian).

42. Sokolov, B.S., Dubatolov, V.N. & Iwanowski, A.B. 1972. [I International Symposium on Fossil Corals]. Paleontologicheskii Zhurnal [Paleontological Journal], No 3, p. 170-171 (in Russian).

43. Dubatolov, V.N. 1972. Zoogeografiya devonskikh morei Evrazii (po materialam izucheniya tabulyat) [Zoogeography of the Devonian seas in Eurasia (on studying of Tabulata materials). Novosibirsk: Nauka, p. 5-126 (Trudy IGiG SO AN SSSR [Proceedings of the Institute of Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR, No 157) (in Russian).

44. Sokolov, B.S. & Dubatolov, V.N. 1973. [Tabulata, Heliolitida, Chaetetida]. In: Istoriya izucheniya paleozoiskikh korallov i stromatoporoidei [History of studying of the Paleozoic corals and Stromatoporoidea]. Moscow: Nauka, p. 31-37 (Trudy IGiG SO AN SSSR [Proceedings of the Institute of Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR, No 131) (in Russian).

45. Dubatolov, V.N., Spassky, N.Ya. & Kravtsov, A.G. 1973. [Paleobiogeographical zoning of the Early and Middle Devonian seas of the Earth (on example of coral distribution). In: Stratigrafiya nizhnego i srednego devona [Stratigraphy of the Early and Middle Devonian]. Leningrad: Nauka, p. 229-236 (Trudy III Mezhdunarodnogo simpoziuma po granitse silura i devona i stratigrafiya nizhnego i srednego devona [Proceedings of III International Symposium on the border between the Silurian and Devonian and Stratigraphy of the Early and Middle Devonian]) (in Russian).

46. Dubatolov, V.N. & Spassky, N.Ya. 1973. [On principles of biogeographical zoning]. In: Sreda i zhizn' v geologicheskom proshlom. Pozdnii dokembrii i paleozoi Sibiri [Environment and Life in Geological History. Late Precambrian and Paleozoic of Siberia]. Novosibirsk: Nauka, p. 11-18 (in Russian).

47. Dubatolov, V.N. 1974. [Some biological features of Tabulata and Heliolitoidea corals] // Drevnie Cnidaria [Ancient Cnidaria]. Novosibirsk: Nauka, t. 1, p. 71-81, 272-274, tabl. I-IV (Trudy IGiG SO AN SSSR [Proceedings of the Institute of Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR, No 201) (in Russian).

48. Dubatolov, V.N., Kanygin, A.V. & Obut, A.M. 1974. [The akademician B.S.Sokolov]. Geologiya i geofizika [Geology and Geophysics], No 4, p. ??

49. Dubatolov, V.N. 1974. [Phylogeny of Tabulata of the suborder Favositida]. In: Etyudy po stratigrafii [Essays on Stratigraphy]. Moscow: Nauka, p. 134-153 (Trudy IGiG SO AN SSSR [Proceedings of the Institute of Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR, No 276) (in Russian).

50. Dubatolov, V.N. 1974. [A role of the Tabulatomorpha corals in the stratigraphy of the Devonian of the North-East of the USSR]. In: Dokembrii i paleozoi Severo-Vostoka SSSR. Tezisy dokladov stratigraficheskogo soveshchaniya [Precambrian and Paleozoic of the North-East of the SSSR. Abstracts of Interministerial Stratigraphical Conference]. Magadan, p. 92-93 (in Russian).

51. Dubatolov, V.N. & Simakov, K.V. 1974. [Problems of Biostratigraphy of the Devonian sediments of the North-East of the USSR. In: Dokembrii i paleozoi Severo-Vostoka SSSR. Tezisy dokladov stratigraficheskogo soveshchaniya [Precambrian and Paleozoic of the North-East of the SSSR. Abstracts of Interministerial Stratigraphical Conference]. Magadan, p. 94, tabl. I (in Russian).

52. Dubatolov, V.N. & Simakov, K.V. 1974. [Main problems of geology of the Devonian of the North-East of the USSR]. In: "Osnovnye problemy biostratigrafii i paleogeogrefii Severo-Vostoka SSSR [Main problems of biostratigraphy and paleogeography of the North-East of the USSR]. Magadan, p. 91-111, 4 tabl. (Trudy SVKNII [Proceedings of the North-Eastern Complex Scientific Research Institute], No 62) (in Russian).

53. Volkova, K.N., Dubatolov, V.N. & Khromych, V.G. 1974. [On an age of Krokhal suite (headwaters of the Seimchan river)]. In: "Osnovnye problemy biostratigrafii i paleogeogrefii Severo-Vostoka SSSR [Main problems of biostratigraphy and paleogeography of the North-East of the USSR]. Magadan, p. 165-172 (Trudy SVKNII [Proceedings of the North-Eastern Complex Scientific Research Institute], No 62) (in Russian).

54. Bogoyavlenskaya, O.V., Dubatolov, V.N., Kravtsov, A.G. & Spassky, N.Ya. 1975. Kishechnopolostnye i paleobiogeograficheskoe raionirovanie devonskikh morei [Cnidaria and paleobiogeographical zoning of the Devonian seas]. In: Drevnie Cnidaria [Ancient Cnidaria]. Novosibirsk: Nauka Press, t. 2, p. 68-78 (Trudy IGiG SO AN SSSR [Proceedings of the Institute of Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR, No 202) (in Russian).

55. Dubatolov, V.N. & Juferev, O.V. 1975. [Introduction]. In: Biostratigrafiya devona i karbona Sibiri [Biostratigraphy of the Devonian and Carboniferous of Siberia]. Novosibirsk: Nauka Press, p. 3-5 (Trudy IGiG SO AN SSSR [Proceedings of the Institute of Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR, No 220) (in Russian).

56. Dubatolov, V.N. 1975. [The Indigirka-Kolyma province and Mongolia-Okhotsk zoogeographical provinces (on materials of studying of Tabulata)]. In: Biostratigrafiya devona i karbona Sibiri [Biostratigraphy of the Devonian and Carboniferous of Siberia]. Novosibirsk: Nauka Press, p. 7-19 (Trudy IGiG SO AN SSSR [Proceedings of the Institute of Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR, No 220) (in Russian).

57. Dubatolov, V.N. 1975. [A short stratigraphical essay]. In: Devonskie rugosy Taimyro-Kolymskoi provintsii [Devonian Rugosa of the Taimyr-Kolyma province]. Moscow: Nauka Press, p. 6-20 (Trudy IGiG SO AN SSSR [Proceedings of the Institute of Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR, No 228) (in Russian).

58. Gratsianova, R.T., Dubatolov, V.N., Polenova E.N. & Juferev, O.V. 1975. [International Symposium on Micropaleontological borders between Emsian aand Vise of Belgium]. Geologiya i geofizika [Geology and Geophysics], No 12, p. 146-149 (in Russian).

59. Dubatolov, V.N. 1975. The regularites in Geographical Range of the Tabulata Corals from Devonian of Siberia. Second International Symposium of fossil corals corals and coral reefs. Abstracts. Paris, p. 12-15.

60. Dubatolov, V.N. & Elkin, E.A. 1976. [Devonien of Siberia and neighbouring regions]. In: Dokembrii i paleozoi Sibiri i smezhnykh raionov [Pre-Cambrian and Paleozoic of Siberia and neighbouring regions]. Novosibirsk: Nauka, p. 47-55 (in Russian).

61. Dubatolov, V.N. 1977. Geographical control in the distribution of Devonian tabulates in Siberia. Papers of Second International Symposium of fossil corals and coral reefs. Mem. Bur. Rech. Geol. et Min., No 89, Paris, p. 152-159.

62. Dubatolov, V.N. & Juferev, O.V. [Introduction]. In: Paleogeograficheskoe raionirovanie i biostratigrafiya [Paleobiogeographical zoning and biostratigraphy]. Novosibirsk: Nauka, p. 3-4 (Trudy IGiG SO AN SSSR [Proceedings of the Institute of Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR, No 347) (in Russian).

63. Dubatolov, V.N., Kaplun, L.I. & Senkevitsch, M.A. 1977. [Biogeography of Kazakhstan in the Devonian]. In: Paleogeograficheskoe raionirovanie i biostratigrafiya [Paleobiogeographical zoning and biostratigraphy]. Novosibirsk: Nauka, p. 64-103 (Trudy IGiG SO AN SSSR [Proceedings of the Institute of Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR, No 347) (in Russian).

64. Dubatolov, V.N. & Iwanowski, A.B. 1977. Ukazatel' rodov tabulat [Index of the Tabulata Genera]. Moscow: Nauka, p. 3-155 (Trudy IGiG SO AN SSSR [Proceedings of the Institute of Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR, No 336) (in Russian).

65. Dubatolov, V.N. 1978. [Regularities of the geographical distribution of Tabulata in the Devonian in Siberia and the Far East]. In: Biostratigrafiya i paleobiogeografiya devona i karbona Aziatskoi chasti SSSR [Biostratigraphy and paleobiogeography of the Devonian and Carboniferous in the Asian part of the USSR]. Novosibirsk: Nauka Press, p. 4-13 (Trudy IGiG SO AN SSSR [Proceedings of the Institute of Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR, No 386) (in Russian).

66. Dubatolov, V.N. & Spassky, N.Ya. 1978. [Stratigraphical significance of the Devonian corals in the USSR]. In: Ezhegodnik of VPO [Annual of the All-Union Paleontological Society]. Leningrad: Nauka Press, t. 21, p. 22-40 (in Russian).

67. Dubatolov, V.N. 1978. [About a depth of Tabulata inhabiting in the Middle Paleozoic seas]. IV Vsesoyuznyi simpozium po iskopaemym korallam [IV All-Union Symposium on Fossil Corals]. Tbilisi, p. 3-4 (in Russian).

68. Abraimova, G.P., Astashkina, V.F., Gorelova, S.G., Dubatolov, V.N. et al. 1978. [To the memory of Leontii Leontievich Khalfin]. Geologiya i geofizika [Geology and Geophysics], No 8, p. 150-153 (in Russian).

69. Dubatolov, V.N. 1978. [Stratigraphical significance of the Devonian Tabulata in the Siberian platform]. In Novoe v stratigrafii srednego i verkhnego paleozoya [News in stratigraphy of the Middle and Late Paleozoic]. Novosibirsk: Nauka, p. 26-31 (in Russian).

70. Dubatolov, V.N. 1979. [A border between the Early and Middle Devonian on the Tabulatomorpha corals]. In Fauna i stratigrafiya srednego i verkhnego paleozoya Sibiri [Fauna and stratigraphy of the Middle and Late Paleozoic in Siberia]. Novosibirsk: Nauka, p. 4-14 (Trudy IGiG SO AN SSSR [Proceedings of the Institute of Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR, No 401) (in Russian).

71. Dubatolov, V.N. 1979. Devonian paleozoogeography (on basis of coral study). Third International Symposium on fossil Cnidarians, Warszawa: Widaw. Geol., p. 20-22.

72. Dubatolov, V.N. & Vassiljuk, N.P. 1979. Coral paleobiogeography in Devonian and Carboniferous of Siberia. Third International Symposium on fossil Cnidarians, Warszawa: Widaw. Geol., p. 175-187.

73. Dubatolov, V.N., Simakov, K.V. & Butakov, V.P. 1979. [Development of the North-East of the USSR in the Middle Paleozoic]. In: Stratigrafiya i paleobiogeografiya dokembriya i fanerozoya Tikhookeanskogo kol'tsa. Tom 1. Dokembrii, paleozoi, mesozoi [Stratigraphy and paleobiogeogrephy of the Pre-Cambrian and Phanerozoic of the Pacifian Ring. T. 1. Pre-Cambrian, Paleozoic, Mesozoic]. Moscow, p. 19-21 (in Russian).

74. Dubatolov, V.N., Dubatolova, Yu.A., Kozlov, M.S. & Spassky, N.Ya. Stratigrafiya nizhnego i srednego devona Rudnogo Altaya [Stratigraphy of the Early and Middle Devonian in the Rudnyi Altai]. Moscow: Nauka Press, p. 4-163 (Trudy IGiG SO AN SSSR [Proceedings of the Institute of Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR, No 425) (in Russian).

75. Bogush, O.I., Dubatolov, V.N., Dubatolova, Yu. A., Zaslavskaya, N.M. et al. 1980. [Stratigraphy and litology of the Middle Paleozoic sediments on the materials of drilling of the Maloichskaya hole No 4 (Novosibirsk province)]. In: Devon i karbon Aziatskoi chasti SSSR [Devonian and Carboniferous of the Asian part of the USSR]. Novosibirsk: Nauka Press, p. 4-37 (Trudy IGiG SO AN SSSR [Proceedings of the Institute of Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR, No 433) (in Russian).

76. Bogush, O.I., Dubatolov, V.N., Zaslavskaya, N.M., Krasnov, V.I. et al. 1980. [About a contents and age of the sediments of Tambaevskaya hole sequence (Tomsk province). In: Devon i karbon Aziatskoi chasti SSSR [Devonian and Carboniferous of the Asian part of the USSR]. Novosibirsk: Nauka Press, p. 38-42 (Trudy IGiG SO AN SSSR [Proceedings of the Institute of Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR, No 433) (in Russian).

77. Dubatolov, V.N. & Vassiljuk, E.P. 1980. Coral paleozoogeography in the Devonian and Carboniferous of Eurasia. Acta Paleontologica Polonica, vol. 25, No 3-4, p. 519-129.

78. Dubatolov, V.N., Krasnov, V.I., Obut, A.M. & Juferev, O.V. 1980. [Significance of the paleontological-stratigraphical investigations for the petrolium searching works in the Paleozoic level of the West Siberian lowland]. In: Sovremennye zadachi paleontologii i biostratigrafii v razvitii mineral'no-syr'evoi bazy [Modern goals of paleontology and biostratigraphy in a development of a mineral/primary rock base]. Sverdlovsk, p. 36-38 (in Russian).

79. Dubatolov, V.N. 1980. [A zonal partition of the Middle Devonian on Tabulata in Transcaucasus. In: Vyezdnaya sessiya komissii MSK po devonskoi sisteme v Azerbaidzzhane [Out Session of the Devonian System Commission of the International Stratigraphical Committee in Azerbaijan]. Baku: Elm Press, p. 15-18 (in Russian).

80. Dubatolov, V.N. & Krasnov, V.I. 1980. [Introduction]. In: Teoreticheskie voprosy stratigrafii [Theoretic Questions of Stratigraphy]. Novosibirsk: Nauka Press, p. 3-6 (in Russian).

81. Dubatolov, V.N. Krasnov, V.I., Bogush, O.I., Bidzhakov, V.I. et al. 1981. [On a composition and age of the Paleozoic sediments of the Luginetskaya No 170 (Tomsk province)]. In: Paleozoi Zapadno-Sibirskoi nizmennosti i ee gornogo obramleniya [The Paleozoic of the West-Siberian lowland and its mountain border]. Novosibirsk: Nauka Press, p. 3-35 (in Russian).

82. Aksenova, L.M., Bogush, O.I. Dubatolov, V.N., Dubatolova Yu.A. et al. 1981. [The Devonian of the region of Cheremshanka (Mountain Altai). In: Paleozoi Zapadno-Sibirskoi nizmennosti i ee gornogo obramleniya [The Paleozoic of the West-Siberian lowland and its mountain border]. Novosibirsk: Nauka Press, p. 63-75 (in Russian).

83. Gratsianova, R.T. & Dubatolov V.N. 1981. [Organic World and Biostratigraphy of the Devonian in Siberia and neighbouring regions]. In: Organicheskii mir i biostratigrafiya pozdnego dokembriya i paleozoya Sibiri i smezhnykh regionov [Organic World and Biostratigraphy of the Late Pre-Cambrian and Paleozoic in Siberia and neighbouring regions]. Novosibirsk: Nauka Press, p. 72-88 (in Russian).

84. Dubatolov, V.N. & Kanygin, A.V. 1981. [Usage of results of paleontology-stratigraphy investigations in practical geology]. In: Organicheskii mir i biostratigrafiya pozdnego dokembriya i paleozoya Sibiri i smezhnykh regionov . [Organic World and Biostratigraphy of the Late Pre-Cambrian and Paleozoic in Siberia and neighbouring regions]. Novosibirsk: Nauka Press, p. 102-106 (in Russian).

85. Dubatolov, V.N., Menner, V.V. & Rzonsnickaja, A.M. 1981. [About an age of the Razvedochnyi suite (Devonian, Siberian platform). Izvestiya AN SSSR [News of the Academy of Sciences of the USSR], p. 256-258 (in Russian).

86. Dubatolov, V.N. 1985. [Tabulata as detectors of paleobasin depth]. In: Sreda i zhizn' v geologicheskom proshlom. Paleolandshafty i biofatsii [Environment an Life in Geological History. Paleolandscapes and biophases]. Novosibirsk: Nauka Press, p. 139-143, 157-160, tabl. XXIV-XXXI (in Russian).

87. Dubatolov, V.N. & Krasnov, V.I. 1982. [Tashtyp level and its significance for stratigraphy of red-coloured phases of the Devonian in Sayan-Altai region]. In: Stratigrafiya i paleontologiya devona i karbona [Stratigraphy and paleontology of the Devonian and Carboniferous]. Moscow: Nauka Press, p. 19-33 (Trudy IGiG SO AN SSSR [Proceedings of the Institute of Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR, No 483) (in Russian).

88. Dubatolov, V.N. & Smirnov, A.V. 1982. [Stratigraphy of the Devonian sediments of the Borotala Synclinorium (Dzhungarian Alatau Mts.)]. In: Stratigrafiya i paleontologiya devona i karbona [Stratigraphy and paleontology of the Devonian and Carboniferous]. Moscow: Nauka Press, p. 52-65 (Trudy IGiG SO AN SSSR [Proceedings of the Institute of Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR, No 483) (in Russian).

89. Dubatolov, V.N., Dubatolova, Yu.A. & Aanzhin, G. 1982. [New data on stratigraphy and geological structure of the Middle Paleozoic of the Gurvan-Saihan Range (South Mongolian eusyncline)]. In: Stratigrafiya i paleontologiya devona i karbona [Stratigraphy and paleontology of the Devonian and Carboniferous]. Moscow: Nauka Press, p. 119-146, tabl. I-IX (Trudy IGiG SO AN SSSR [Proceedings of the Institute of Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR, No 483) (in Russian).

90. Dubatolov, V.N. 1983. [Correlation of the Middle Devonian sediments of Siberia and the Ardennes. In: Biostratigrafiya pogranichnykh otlozhenii nizhnego i srednego devona [Biostratigraphy of the border sediments between Early and Middle Devonian]. Leningrad: Nauka Press, p. 58-64 (in Russian).

91. Dubatolov, V.N. 1983. [Microstructure and pigmentation of the Favositida sceleton tissue]. In: Morfologiya i sistematika bespozvonochnykh fanerozoya [Morphology and systematics of Invertebrata in the Phanerozoic]. Moscow: Nauka Press, p. 52-60, tabl. XI-XV (in Russian).

92. Dubatolov, V.N. 1983. [Significance of Tabulata for a partition and correlation of the Devonian of the USSR]. In: Nizhnii yarus srednego devona na territorii SSSR [Early stage of the Middle Devonian in the USSR territory]. Moscow: Nauka Press, p. 72-82 (in Russian).

93. Dubatolov, V.N. & Tilman, L.S. 1984. [About a border between the Early and Middle Devonian in the Omulevka mountains]. In: Biostratigrafiya paleozoya Sibiri [Biostratography of the Paleozoic in Sibiria]. Novosibirsk: Nauka, p. 79-108 (in Russian).

94. Dubatolov, V.N., Juferev, O.V., Zadorozhnyi, V.M., Krasnov, V.I. et al. 1984. [Biostratigraphy]. In: Paleozoi yugo-vostoka Zapadno-Sibirskoi plity [Paleozoic of the South-East of the West Siberian Plate]. Novosibirsk: Nauka Press, p. 4-35 (in Russian).

95. Dubatolov, V.N., Krasnov, V.I., Rotanov, L.S. & Juferev, O.V. 1984. [Phases and paleogeography]. ]. In: Paleozoi yugo-vostoka Zapadno-Sibirskoi plity [Paleozoic of the South-East of the West Siberian Plate]. Novosibirsk: Nauka Press, p. 48-56 (in Russian).

96. Dubatolov, V.N. 1984. [Subclass Tabulata]. In: Paleozoi yugo-vostoka Zapadno-Sibirskoi plity [Paleozoic of the South-East of the West Siberian Plate]. Novosibirsk: Nauka Press, p. 122-135, tabl. X-XV (in Russian).

97. Dubatolov, V.N. & Yolkin, E.A. 1984. [General information]. In: Fanerozoi Sibiri. Tom 1. Vend, paleozoi [Phanerozoic of Siberia. Vol. 1. Vendian, Paleozoic]. Novosibirsk: Nauka Press, p. 108-113 (in Russian).

98. Dubatolov, V.N. & Yolkin, E.A. 1984. [Main correlation barriers]. In: Fanerozoi Sibiri. Tom 1. Vend, paleozoi [Phanerozoic of Siberia. Vol. 1. Vendian, Paleozoic]. Novosibirsk: Nauka Press, p. 117-120 (in Russian).

99. Gratsianova, R.T. Dubatolov, V.N. & Yolkin, E.A. 1984. [Paleontology]. In: Fanerozoi Sibiri. Tom 1. Vend, paleozoi [Phanerozoic of Siberia. Vol. 1. Vendian, Paleozoic]. Novosibirsk: Nauka Press, p. 120-125 (in Russian).

100. Dubatolov, V.N. 1984. [Paleobiogeography]. In: Fanerozoi Sibiri. Tom 1. Vend, paleozoi [Phanerozoic of Siberia. Vol. 1. Vend??, Paleozoic]. Novosibirsk: Nauka Press, p. 125-134 (in Russian).

101. Dubatolov, V.N. 1984. [Stratigraphy of the Paleozoic of the south-eastern part of the West Siberian plate]. In: Organicheskaya geokhimiya paleozoiskikh otlozhenii Zapadno-Sibirskoi plity [Organic geochemistry of the Paleozoic sediments of the West Siberian plate]. Novosibirsk: Nauka Press, p. 23-31 (in Russian).

102. Dubatolov, V.N., Krasnov, V.I., Rotanov L.S., Stepanov S.A. et al. 1984. [Regional stratigraphy scheme of the Paleozoic sediments of the south-eastern part of the West Siberian plate]. In: Problemy yarusnogo raschleneniya sistem fanerozoya Sibiri [Problems of the stage partition of systems of the Phanerozoic of Siberia]. Novosibirsk: Nauka Press, p. 32-34, plate-table (in Russian).

103. Dubatolov, V.N., Krasnov, V.I., Bogush, O.I. & Zadorozhnyi, V.M. 1985. [Stratigraphy of the Paleozoic of the south-eastern part of the West Siberian plate. In: Biostratigrafiya paleozoya Zapadnoi Sibiri [Biostratigraphy of the Paleozoic of West Siberia]. Novosibirsk: Nauka Press, p. 4-49 (in Russian).

104. Sokolov, B.S., Arkhipov, S.A., Dubatolov, V.N. et al. 1986. [Stratigraphy of the Phanerozoic of Siberia]. Geologiya i geofizika [Geology and Geophysics], No 1, p. 15-25 (in Russian).

105. Dubatolov, V.N., Zheltonogova, V.A. & Zinevich, E.V. 1987. [Partition of sediments of the Losikha suite in the key sequence in the environs of the town Zmeinogorsk and a correlation with same age sediments]. In: Novye dannye po stratigrafii dokembriya i paleozoya Altae-Sayanskoi skladchatoi oblasti [New data on a stratigraphy of the Pre-Cambrian and Paleozoic of the Sayan-Altai plicated region]. Novokuznetsk, p. 74-75 (in Russian).

106. Dubatolov, V.N. 1987. [Sceleton structure morphology, phylogeny and system of the order Thecostegitina Lin.]. In: Sistema i filogeniya iskopaemykh bespozvonochnykh [System and phylogeny of fossil Invertebrata]. Moscow: Nauka Press, p. 4-14 (in Russian).

107. Dubatolov, V.N., Krasnov, V.I. & Nadler, Yu.S. 1987. [Conference on the Pre-Cambrian Stratigraphy of the Sayan-Altai plicated region]. Geologiya i geofizika [Geology and Geophysics], No 4, p. 142-143 (in Russian).

108. Dubatolov, V.N., Krasnov, V.I., Isaev, G.D. et al. 1989. [Problems of improvement of a stratigraphical base of the Paleozoic of the South-East of the West Siberian plate]. In: Stratigrafiya, paleogeografiya i mineralogiya srednego paleozoya Sibiri [Stratigraphy, paleogeography and mineralogy of the Middle Paleozoic of Siberia]. Novosibirsk: Nauka Press, p. 51-54 (in Russian).

109. Dubatolov, V.N., Krasnov, V.I., Bogush, O.I. et al. 1990. [Stratigraphy of the Paleozoic sediments of the South-East of the West Siberian plain]. Novosibirsk: Nauka Press, p. 3-181, tabl. I-XXXII (in Russian).

110. Dubatolov, V.N. 1990. [Paleobiogeographical zoning as a base of dependability of biostratigraphical correlation]. In: Aktual'bye voprosy regional'noi geologii Sibiri. Tezisy dokladov nauchno-prakticheskoi konferitsii [Current questions of a regional geology in Siberia. Abstracts of a scientific-economic conference]. Novosibirsk: SNIIGGiMS press, p. 6-8 (in Russian).

111. Gagiev, M.Kh., Dubatolov, V.N. & Terekh, G.A. 1990. Opornyi razrez nizhnego devona Prikolymskogo podnyatiya [Key sequence of the Early Devonian in Prikolymian elevation]. Magadan: SVKNII press, p. 3-24 (in Russian).

112. Dubatolov, V.N. 1990. [Paleobiogeography and biostratigraphy: interconnections and regularities of development]. In: Printsyp razvitiya i istorizma v geologii i paleobiologii [Principle of development and historism in geology and paleobiology]. Novosibirsk: Nauka Press, p. 323-326 (in Russian).

113. Dubatolov, V.N., Krasnov, V.I., Isaev, G.D. et al. 1990. [A discovery of the Ordovician system in the Nyurol'ka structure-phase region (Middle Priob'e)]. In: Stratigrafiya i paleontologiya dokembriya i fanerozoya Sibiri [Stratigraphy and paleontology of the Pre-Cambrian and Phanerozoic in Siberia]. Novosibirsk: SNIIGGiMS Press, p. 119-120 (in Russian).

114. Dubatolov, V.N. 1991. [About principles of a correlation of poliphase and heteroprovince sediments]. In: Paleontologiya i korrelyatsyya paznoprovintsyal'nykh i polifatsyal'nykh otlozhenii. Tezisy dokladov XXXVIII Sessii VPO [Paleontology and correlation of a heteroprovince and poliphase sediments. Abstracts of XXXVIII Session of the All-Union Paleontological Society]. Novosibirsk, p. 44-46 (in Russian).

115. Dubatolov, V.N. 1992. [Tabulata. Biostratigraphical analysis of main groups of fauna and flora]. In: Tipovye razrezy pogranichnykh otlozhenii srednego i verkhnego devona okrainy Kuznetskogo basseina [Key sequences of a border sediments between the Middle and Late Devonian in a skirts of the Kuznetsk basin]. Novosibirsk: SNIIGGiMS Press, p. 64-74, tabl. I-XV (in Russian).

116. Dubatolov, V.N., Zakharov, V.A. & Kanygin, A.V. 199?. [XXXIII Session of the All-Union Paleontological Society]. Geologiya i geofizika [Geology and Geophysics], vol. 33, p. ?? (in Russian).

117. Dubatolov, V.N. & Krasnov, V.I. 1993. [Paleobiogeography of the West Siberian sea in the Devonian period]. Geologiya i geofizika [Geology and Geophysics], vol. 34, No 4, p. 27-36 (in Russian).

118. Dubatolov, V.N., Krasnov, V.I., Isaev, G.D. et al. 1994. [Stratigraphy of the Ordovician, Silurian and Devonian sediments in the West Siberian plane]. In: Problemy geologii Sibiri [Problems of geology in Siberia]. Tomsk: Tomsk State University Press, vol. 1, p. 75-78 (in Russian).

119. Dubatolov, V.N., Krasnov, V.I., Isaev, G.D. et al. 1994. [Regional stratigraphical scheme of the Paleozoic compositions in a petroliferous/foulness regions in West Siberian plane]. In: Stratigrafiya i paleogeografiya fanerozoya Sibiri [Stratigraphy and paleogeography of the Phanerozoic in Siberia]. Novosibirsk: SNIIGGiMS Press, p. 47-78 (in Russian).

120. Dubatolov, V.N. & Kozlov, M.S. 1994. [Stratigraphy of the Late Silurian, Devonian and Early Carboniferous sediments in the South-West Altai]. Geologiya i geofizika [Geology and Geophysics], vol. 35, No 12, p. 18-36 (in Russian).

121. Bolshakova, L.N., Gekker, M.R., Dubatolov, V.N. et al. 1994. [Paleozoic coral reefs in the Russian territory]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsyya [Stratigraphy. Geological correlation], vol. 2, No 1, p. 46-54 (in Russian).

122. Dubatolov, V.N., Krasnov, V.I., Isaev, G.D. et al. 1995. [Stratigraphy of the Paleozoic compositions in the West Siberian plain]. In: Biostratigrafiya neftegazonosnykh basseinov [Biostratigraphy of petroliferous/foulness basins]. St.-Petersburg, p. 2?? (in Russian).

123. Krasnov, V.I., Bochkarev, V.S., Yolkin, E.A., Astashkina V.F., Dubatolov, V.N. et al. 1995. [Particularity of discovery and problems of stratigraphy of deep occured compositions of the Paleozoic on an example of closed regiones of the West Siberian plane]. In: Biostratigrafiya neftegazonosnykh basseinov [Biostratigraphy of petroliferous/foulness basins]. St.-Petersburg, p. 114-124 (in Russian).

124. Dubatolov, V.N., Krasnov, V.I., Yolkin, E.L. et al. 1996. [Stratigraphy of petroliferous/foulness regions in Siberia: main results and problems]. In: Geologiya i problemy novykh krupnykh mestorozndenii nefti i gaza v Sibiri [Geology and problems of new big deposits of petroleum and gas in Siberia]. Novosibirsk: SNIIGGiMS Press, No. 1, p. 26-28 (in Russian).

125. Dubatolov, V.N. 1996. [Ecological culture in Siberia]. Vestnik Novosibirskogo otdeleniya Petrovskoi Akademii nauk i iskusstv [Vestnik of the Novosibirsk Department of the Peter I Academy of Sciences and Arts, No. 2, p. 42-48 (in Russian).

126. Dubatolov, V.N. & Krasnov, V.I. 1997. [Biostratigraphy and reconstructions of Siberian sea palelandscapes in the Devonian]. In: Bio- i sekvenstratigrafiya neftegazonosnykh basseinov [Bio- and sequence- stratigraphy of petroliferous and foulness basins]. St.-Petersburg, p. 98-104 (in Russian).

127. Dubatolov, V.N. & Krasnov, V.I. 1998. [Paleobiogeography and paleobiogeographical reconstructions of the West Siberian plain in the Devonian period]. In: Aktual'nye problemy geologii i geografii Sibiri [Aktual problems of geology and geography in Siberia]. Tomsk, vol. 1, p. 242-243 (in Russian).

128. Dubatolov, V.N. 1998. [Dynamics of a biodiversity of the Tabulatomorpha corals in the Devonian seas in Siberia]. Geologiya i geofizika [Geology and Geophysics], No 10, p. 1351-1358 (in Russian).


Go to Home Page