Lepidoptera
collection of the Siberian Zoological Museum

includes dry materials together with larvi specimens in alcohol.

It consists of next main family divisions:

Micropterygidae

Hepialidae
Palaeosetidae

Neopseustidae
Eriocraniidae

Incurvariidae
Adelidae

Nepticulidae
Opostegidae

Psychidae
Euplocamidae
Tineidae

Limacodidae
Zygaenidae
Chrysopolomidae
Sesiidae
Cossidae
Brachodidae (=Atychidae)
Metarbelidae

Tortricoidea
Choreutidae

Immidae

Bucculatricidae
Gracilariidae
Glyphipterygidae
Douglasiidae
Yponomeutidae
Argyresthiidae
Plutellidae
Acrolepidae
Lyonetiidae
Epermeniidae
Scythrididae
Elachistidae
Momphidae (sensu lato)
Blastobasidae
Oecophoridae (including Depressariinae)
Coleophoridae
Ethmiidae
Symmocidae
Xylorictidae
Lecithoceridae
Gelechiidae
Pterophoridae
Alucitidae
Thyrididae
Callidulidae
Pyraloidea

Saturniidae
Brahmaeidae
Bombycidae
Endromididae
Lemoniidae

Sphingidae

Lasiocampidae

Eupterotidae

Geometridae
Drepanidae
Axiidae
Epiplemidae
Uraniidae
Epicopeidae
Thyatiridae (=Cymatophoridae, =Tetheidae)

Notodontidae
Thaumetopoeidae

Noctuidae (including Agaristinae and Nolinae)

Lymantriidae
Lithosiinae
Arctiinae (including Amerilinae and Pericopinae)
Aganainae (=Hypsinae)
Ctenuchinae (including Euchromiinae)
Syntominae
Thyretinae

Hesperiidae

Papilionidae
Pieridae
Ithomiidae
Danaidae
Lycaenidae
Riodinidae
Libytheidae
Nymphalidae
Amathisidae
Brassolidae
Morphidae
Satyridae


Return to the Museum Home Page | Go to the Invertebrata Page | Go to the Insecta Page